Materiały obowiązkowe dla Społecznych Inspektorów Pracy:

 

Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy - kol. mgr inż. Dariusz Hantsz.

 

Lista społecznych inspektorów pracy wybranych w jednostkach organizacyjnych PŁ

na kadencję 2014 – 2018

1.                  CMF              Tomaszewski Janusz

2.                  S-2                 Ławniczak Jacek

3.                  S-3                 Koralewski Mariusz

4.                  I-4                  Świekatowski Wojciech

5.                  RNK               Wrzesień Sławomir

6.                  B                     Olszewski Grzegorz

7.                  IFE                  Sobczak Dariusz

                      

W-1                                    GAWROŃSKI JAKUB

8.                  I-7                 Gąciarek Mieczysław

9.                  I-8                 Kaszewski Rafał

10.               I-10               Błaszczyk Michał

11.               K-12              Mikulski Jan

12.               K-13              Chudzik Agnieszka

13.               K-14              Dębkowski Ryszard

14.               K-16              Ludwicki Michał

15.               K-17              Gawroński Jakub

16.               K-111           Skawiński Stanisław

                      

W-2                                   HANTSZ DARIUSZ

17.               I-12               Szczęsny ARTUR

18.               I-13               Krawczyk Adam

19.               I-14               Gałecka Wioletta

20.               I-15               Hantsz Dariusz

21.               I-16               Bujacz Michał

22.               I-24               Maj Marcin

23.               K-25              Janicki Marcin

24.               K-26              Osiński Paweł

25.               K-27              Ruta Łukasz

26.               Dziekanat   Jóźwik Agnieszka

                                             

W-3                                   WOLSZCZAK MARIAN

27.               I-17               Kafarska Karolina

28.               I-18               Zaręba Stanisław

29.               I-19               Wolszczak Marian

30.               I-20               Kowalski Wojciech

31.               K-32              Polanowski Piotr

32.               Dziekanat   Kralkowska Jolanta

                                             

W-4                                  STASIK KINGA

33.               I-41               Koryciński Aleksander

34.               K-41              Jędrzejczak Jolanta

35.               K-46              Bednarski Grzegorz

36.               K-48              Rutkowski Jacek

37.               K-411           Wiśniewski Jacek

38.               K-412           Stasik Kinga

                                             

W-5                                   RYNGAJŁŁO LECH

39.               I-29               Anders Barbara

40.               I-30               Ryngajłło Lech

41.               I-31               Szczepanik Jerzy

                                           

W-6                                   STRZELECKI ANDRZEJ

42.               K-61              Jędryka Marian

43.               K-62              Szymański Ryszard

44.               K-63              Langier Szymon

45.               K-65              Strzelecki Andrzej

46.               K-66              Michalska Barbara

47.               K-67              Kośka Tadeusz

48.               I-35               Witkowski Włodzimierz

49.               I-612             Rubnikowicz Adam         

 

W-7          

50.               I-1                 Józwa Wiesława

51.               I-2                 Głąb Szymon

52.               I-3                 Wojtasik Bogumiła

                                                            

W-9                                    BOCZKOWSKA KATARZYNA

53.               I-910             Pękala Agnieszka

54.               K-91              Żółtowski Jan

55.               K-94              Boczkowska Katarzyna

56.               K-99              Blażlak Robert

                                           

W-10                                  OWCZARZ PIOTR

57.               K-101           Pietrzykowski Marek

58.               K-102           Owczarz Piotr

59.               K-103           Krysztofczyk Włodzimierz

60.               K-107           Pawlak Henryk

61.               K-108           Michalak Dorota

62.               K-109           Kapica Ryszard

63.Administracja          Zając Adam                                                                                    

64.Administracja

     Kanclerska                 Klećko Elżbieta

65.Administracja

     Rektorska     Renc Bożena    

Regulacje prawne – podstawa funkcjonowania SIP

1.Ustawa z dnia 24.06.1983r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. nr. 35 poz.163 z 1983r. ze zm.)
2.Ustawa z dn. 23.05. 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr. 55 poz. 234 z 1991r. ze zm.)
3.Ustawa z dn. 26.06. 1974r. Kodeks pracy, nowelizacja z dn. 2.06.1996r. (Dz. U. nr.24 poz. 141 ze zm.)
4.Odpowiednie rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministrów odpowiednich resortów
 
Społeczna inspekcja pracy jest „służbą społeczną” pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Ma reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy bez względu na ich przynależność związkową i zgodnie z art.4 i 21 ustawy o związkach zawodowych oraz art.2 ustawy o społecznej inspekcji pracy jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Społeczni inspektorzy pracy realizując swoje zadania ustawowe koncentrują się na trzech blokach spraw:

- w zakresie bezpieczeństwa pracy
- w zakresie higieny pracy
- w zakresie prawnej ochrony pracy

Zgodnie z art.3 ustawy o SIP związki zawodowe rozstrzygają i dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury danego zakładu (uczelni).

Warunki współpracy związków zawodowych w PŁ ze społeczną inspekcją pracy w PŁ

Związki zawodowe w PŁ:

• inspirują organizację szkoleń dla SIP w PŁ,
• informują SIP o zmianach w przepisach prawa i wydawnictwach wspierających ich pracę,
• wspierają organizacyjnie i merytorycznie SIP także w przypadku trudności w realizacji zadań ustawowych,
• uczestniczą w ustalaniu programów działania Uczelnianego Społecznego Inspektora Pracy w PŁ,
• sprawują bieżący nadzór nad realizacją przez USIP zadań wynikających z ustawy o SIP i uzgodnionych wytycznych zarządów związków zawodowych działających w PŁ,
• przyjmują okresowe sprawozdania USIP o działalności społecznej inspekcji pracy w PŁ,
• inspirują przegląd warunków pracy,
• prowadzą rejestr społecznych inspektorów pracy w PŁ,
• prowadzą dyżury poradnicze dla SIP w PŁ,
• organizują i przeprowadzają wybory SIP w PŁ